Főoldal arrow Garanciával kapcsolatos kérdések
Garanciával kapcsolatos kérdések

Amennyiben megrendelése bármilyen okból nem teljesül, fizetési kötelezettséget nem von maga után.


Jótállás


3 munkanapon belüli cserekötelezettség:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet értelmében a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést?l) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a polgári törvénykönyvr?l (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.

Jótállásal kapcsolatos kérdések:

Termékeinkre a honlapon feltüntetett idej? jótállást  vállalunk. A jótállás id?tartam alatt vállaljuk a hibás termék cseréjét vagy kijavítását a klímaberendezések jótállási ügyintézése pontban leírtak szerint. Cserére csak abban az esetben van lehet?ség, ha a termék kijavítása nem lehetséges. Abban az esetben, ha a vásárlónak a klíma berendezése zajszintje nem felel meg, de az méréssel alátámasztva – az elfogadott (EUROVENT által meghatározott) mérési távolságból, - nem haladja meg a készülékhez tartozó m?szaki specifikációban megadott értéket, úgy az hibának nem tekinthet?. Amennyiben kijavítás és csere nem lehetséges, módunkban áll egy helyettesít? termék felkínálása, amennyiben a vásárló ezt nem fogadja el, a megvásárolt termék vételárát visszatérítjük.

Klímaberendezések jótállásának ügyintézése:

  A jótállás ügyintézés a klímaberendezések esetében kétféleképpen történhet:

 • az általunk értékesített, felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén a hibát cégünk felé - e-mailen, telefonon, vagy a szerviz bejelent? formanyomtatvány kitöltésével -kell jelezni. Ezt követ?en a telepítést végz? szakembereink egy helyszíni kiszállás keretében megkeresik a hiba okát. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy a helyszínen azonnal elhárítják a hibát. Ha erre adott id?pontban nincs lehet?ség, egy egyeztetett, kés?bbi alkalommal oldják meg a hiba kijavítását.
 • az általunk értékesített, de más cég által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén, el?ször a készülék telepítését végz? szerel?t kell értesíteni, aki kiszállás után megállapítja, hogy elhárítható-e a hiba, illetve, az saját szerelési hibájából adódott-e. Amennyiben nem szerelési -, illetve telepítési hibáról van szó, úgy a telepít? jelentkezését várjuk, hogy pontos leírást kapjunk a hibajelenségr?l, melynek tudatában megkezdjük a készülék kijavítását, illetve a javításhoz esetleg szükséges alkatrészek beszerzését.

A jótállás érvényét veszti abban az esetben, amennyiben a készüléket nem „jogosítvánnyal” rendelkez? klímaszerel? szakember telepíti. A klímaberendezések jótállása a beüzemelés napján lép életbe, de tekintettel arra, hogy a készülékek állásukban is romolhatnak, a vásárlást követ? 90.napon megkezd?dik a jótállási id?. Mivel a vásárló a jótállási igényét csak a kitöltött jótállási jeggyel és a szükséges karbantartások elvégzését igazoló dokumentumokkal (karbantartások gyakorisága gyártónként váltózó, évi 1-2 alkalom), és a vásárlást igazoló számlával érvényesítheti, ezért felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra: követelje meg az említett dokumentumok pontos kitöltését – a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a jótállás elvesztését vonja maga után. Amennyiben hiba miatti kiszállás esetén ezen dokumentumok hiánya, vagy a jótállási feltételek nem megléte miatt a jótállás nem érvényesíthet?, úgy a kiszállási díj 200 Ft/km-es díjon a vev?t terheli.

  Amennyiben a vásárlás id?pontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthet?:

 • szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények kielégítése az üzembe helyez?t terheli,
 • kezelési útmutatótól eltér? használat miatt, (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszer?tlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk (kültéri egység leveg? ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség,…stb).
 • Az ilyen okból meghibásodott készülék javítási költsége, a jótállás id?tartamán belül is a vásárlót terheli. Amennyiben hibajelentést kezdeményez a használó, és a készülék hibátlannak min?sül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött id?t meg kell fizetni. Ilyen esetnek min?sül pl., ha a berendezés azért nem m?ködött, mert a távirányítóban nem volt megfelel? az elem, nem volt áram, stb.
 • A termék kijavítása estén a jótállási id?tartam meghosszabbodik, azzal az id?tartammal, amelyet a javítás megkezdése és a termék vásárló által történ? újbóli rendeltetésszer? használata között eltelt.

 • Amennyiben az általunk forgalmazott klímaberendezéseket nem komfort célokra használják, abban az esetben minden készülékre a törvényben el?írt 1 év jótállást vállaljuk.

   Nem komfort felhasználási területnek számít minden nem lakossági felhasználás, mint többek között:

  • Szerver- és egyéb számítógépek-szobák klímatizálása
  • Élelmiszerüzletek klímatizálása
  • Ipari létesítmények klímatizálása
  • Laboratóriumok klímatizálása
  • Nagykonyhai klímatizálása
  • Szórakozóhelyek klímatizálása

  • Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdeml? igazolása (dátummal és bélyegz?vel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követ? 2 éven belül.

Szavatosság:

A vásárlót a jótállástól függetlenül az átvétel id?pontjától számított 2 éves elévülési határid?ig szavatossági igényérvényesítési jog illet meg azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása id?pontjában már léteztek. Szavatosság szempontjából az átvételkor már létez? hibáknak kell tekinteni az átvételt követ? hat hónapon belül felismert hibát is, kivéve, ha ez a termék természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Az el?z? pontban leírt körülmények fennállásának biztonyítása a vásárlót terheli.
A szavatossági igény megalapozottsága esetén a terméket kijavítjuk, vagy kicseréljük. Ha ez bármely okból nem lehetséges, a hibás termék vételárát visszatérítjük.

Jótállási és szavatossági igényét az alábbi elérhet?ségeken jelentheti be hétköznapokon 9 és 17 óra között:

 • Személyesen: 2030, Érd, Bagoly út 91.
 • Telefonon: 30/2097-317, vagy 30/299-19-19-es telefonszámon
 • E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címen.

Klíma felszereléssel kapcsolatos tudnivalók:

Amennyiben a Varga Gábor EV. szerel?je végzi el a klíma telepítést, úgy a vásárló részér?l történ? ellenérték rendezése az elvégzett munka elfogadását jelenti és a kivitelezéssel való megelégedettséget. Ezután további reklamációt az elvégzett munkával kapcsolatban nem áll módunkban elfogadni.

Panaszkezelés

 • Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehet?sége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehet?ség, a panasz jellegéb?l adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyz?könyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles meg?rizni.
 • Szolgáltató a jegyz?könyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
 • Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkés?bb az érdemi válasszal egyidej?leg megküldi a jegyz?könyv másolati példányát.
 • Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 • A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a kés?bbiekben egyszer?síti a panasz visszakeresését.
 • Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerz?dés értelmében a postára adást jelenti.
 • A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Elállási jog

1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételb?l vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott id?szakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az els? szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerz?dést?l indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerz?dés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti id?szakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelm? nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhet?ségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebb?l a célból Fogyasztó felhasználhatja a következ? linken: Elállási jog dokumentum keresztül elérhet? elállási nyilatkozat mintát is. Fogyasztó határid?ben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határid? lejárta el?tt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelel?en gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történ? elállás esetén azt határid?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történ? jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történ? értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határid? számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdeml?en bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkés?bb elállási nyilatkozatának közlését?l számított 14 napon belül visszaküldeni. A határid? betartottnak min?sül, ha Fogyasztó a 14 napos határid? letelte el?tt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történ? visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerz?dést?l, haladéktalanul, de legkés?bb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételét?l számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdeml?en, hogy azt visszaküldte: a kett? közül Szolgáltató a korábbi id?pontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez? fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, amennyiben ez nem lehetséges (pl: utánvét esetében) a fogyasztó által megadott bankszámlára utalva térít, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását nem adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A vállakozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és m?ködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból ered? értékcsökkenés megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem el?re gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított el? a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelm?en a Vásárló személyére szabtak

A szolgáltatásnyújtásra irányuló szerz?dés esetén a teljesítés megkezdését követ?en gyakorolja a fogyasztó a felmondásai jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszer? költségeit. 

Egyéb jogérvényesítési lehet?ségek

Elektronikus úton történ? megkeresésükre 48 órán belül válaszolunk

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendez?dik, milyen jogérvényesítési lehet?ségek állnak nyitva Vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltet? testület eljárásának kezdeményezése

A szolgáltató székhelye szerinti békéltet? testület elérhet?ségei:

Budapesti Békéltet? Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett m?köd? Békéltet? Testület
(Pest Megyei Békéltet? Testület)
Címünk:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Elérhet?ségek
Telefon/Fax:
(+36-1) 269-0703
(+36-1) 784-3076
(+36-1) 784-3149
E-mail cím Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltet? Testület
1364 Budapest, Pf.: 81


- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltet? Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak min?sül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2016. február 15-én az EU Bizottsága egy új, bíróságon kívüli vitarendezési platformot indított. A platform lehet?vé teszi a fogyasztók számára internetes vásárlással kapcsolatos vitáik gyors, bíróság nélkül történ? rendezését. Az Online vitarendezési platform itt érhet? el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Megkeresését az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez email címen várjuk.

A vállalkozás a békéltet? testületi eljárásaban való együttm?ködési kötelezettsége:

A vállalkozások számára kötelez? a békéltet? testület el?tti eljárás során való együttm?ködés, amely két kötelezettséget foglal magában. Egyrészr?l továbbra is fennáll a vállalkozásoknak a békéltet? testület felhívására történ? válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá új kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltet? testület el?tti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”) törvénybe foglalása.

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltet? testületet m?ködtet? kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttm?ködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelel? írásbeli egyezségkötés lehet?ségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttm?ködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsért? magatartása esetén kötelez? bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehet?ség. A fogyasztóvédelemr?l szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mell?zhet? majd a bírság kiszabása.

  Tárhelyszolgáltató

 • Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.
 • Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
 • Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
 • Telefon: 76 / 575-023
 • Fax: 76 / 575-024
 • Adószám: 13922546-2-03
 • Bankszámlaszám: 11732002-20381240 (OTP)

Inverteres klíma
AJÁNDÉK ÁRON!
TEl: +36 30 299 19 19
WHIRLPOOL SPIW 412L INVERTERES SPLIT KLÍMA

WHIRLPOOL SPIW 412L
3,5kW-os Inverteres
HŰTŐ - FŰTŐ Splitklima
(Érdi telephelyünkön)
Raktárról azonnal
vagy Ingyenfutárral
csak bruttó 114.900.-Ft

MEGBÍZHATÓSÁG
és MINŐSÉG
TAKARÉKOSAN!
SAMSUNG AR12KSFHBWKNZE KLÍMA

SAMSUNG AR12KSFHBWKNZE
3,5kW-os Inverteres
HŰTŐ - FŰTŐ Splitklima
(Érdi telephelyünkön)
Raktárról azonnal
vagy Ingyenfutárral
csak bruttó 149.899.-Ft